Đóng mới phà tự hành đến 100 tấn

Thông số kỹ thuật

Đang cập nhật