“Đoàn kết, năng động, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng phát triển”

KHEN THƯỞNG
LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP

Ông:

Chủ tịch Công ty

Ông:

Giám đốc Công ty